História

 V listine z roku 1435 je obec zaznamenaná pod názvom Balgarom. Neskoršie názvy obce: 1461 – Bolgarfalva, 1920 – Bolgáry, 1927 – Bulhary, maďarsky Bolgárom. Prvá správa o obci pochádza z roku 1435, je však staršieho pôvodu. V rokoch 1435 – 1454 patrila obec Fiľakovskému panstvu. V roku 1548 bol zemepánom obce František Bebek. V rokoch 1554 – 1595 ju okupovali Turci, ktorým bola poplatná i v prvej polovici 17. storočia. Podľa zachovaných údajov z roku 1598 patrila do feudálneho panstva Michala Serénya. V 17. storočí obec prechádza pod zemepanskú nadvládu rodiny Balassa, avšak pre vzburu a nevernosť Imricha Balassa voči panovníkovi sa obec stala kráľovským majetkom. V roku 1693 ju získal do vlastníctva barón Alexander Vécsey. Súpis vykonaný v roku 1715 zapísal v Bulharoch 10 poddanských domácností.

V roku 1770 v zmysle urbárskeho usporiadania získali do vlastníctva Jozef Török, Ladislav Révay, Anton Berchtold ako aj Terézia Medňanská. V roku 1828 mala obec 27 domov a 263 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a ťažbou čadiča. Začiatkom 20. storočia pracovali aj vo fiľakovských továrňach. Za kapitalizmu tu bol Coburgov a Alitszov veľkostatok. V roku 1926 štrajkovali robotníci kameňolomu. V rokoch 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolov obci založené v roku 1957, v 1965 roku prevzal ŠM. Obec Bulhary bola pričlenená k Fiľakovu ako mestská časť. Nová obec vznikla jej odčlenením od mesta Fiľakovo v pôvodnom katastrálnom území s účinnosťou od 1. septembra 1992.

SYMBOLY OBCE

Pečať obce
Erb obce

Tvorba erbov má svoje pravidlá a princípy. Rešpektovanie princípu historicky znamená, že pri tvorbe erbu sa vychádza z najstaršej zachovanej historickej pečate. Historická pečať obce je východiskový heraldický prameň, ktorý nám vytvára spojenie medzi minulosťou a prítomnosťou. Obecné pečate u nás začali vznikať koncom 15. storočia, podľa toho, kedy ktorá obec v minulosti mala pečať s vlastným symbolom.

Tak to bolo i v prípade obce Bulhary. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom. Okolitá pôda poskytovala možnosti pre dobré pestovanie poľnohospodárskych plodín, ktorá predtým, ako bolo zasiate do nej zrno, musela byť rozoraná pluhom, hlavnou časťou ktorého bol lemeš. A práve lemeš sa neskôr stal symbolom každodennej práce a života poddaného ľudu, aby dokumentoval ich postavenie a pracovné zameranie. Aj keď ide o poľnohospodársky motív, možno v ňom objaviť aj ďalšie hlboké heraldické a symbolické polohy. V biblickej symbolike je lemeš aj mierovým symbolom roľníctva.

V Biblii sa uvádza, že národy „prekujú svoje meče na pluhové radlice..“. V starobylých poľnohospodárskych kultúrach sa orba „matky zeme“ prirovnávala k pohlavnému aktu falického charakteru. V prípade obce je jasné, že ide o poľnohospodársku tematiku spojenú s kráľovským symbolom korunou, klenotom symbolizujúcim moc a vzbudzujúcim rešpekt. Prstencovitý tvar zdôrazňuje symbolicky obsah nekonečného kruhu, žiarivé drahé kamene pridávajú drahocennému šperku osobitý význam. Koruna na pečati je jednoduchšie stvárnená a skôr pripomína šperk.

Najstaršia známa pečať obce Bulhary pravdepodobne pochádza z konca 18. storočia. Pečatný obraz tvorí sklonený a obrátený lemeš prevýšený korunou, sprevádzaný po bokoch písmenami B F (Bolgárom Falu). Odtlačok pečatidla je uložený v Novohradskom župnom archíve v Salgótarjáne, vo fonde Megyefőnöki iratok, pod sig. IV. 188/1O K 22/1857. Popis druhej pečate, ktorú opísal dňa 15. marca 1863 richtár obce Alabán Ferencz nasledovne: „kto vyhotovil pečatidlo a ako a kedy sa dostalo do užívania obce nič nevieme, na pečati, ktorú obec používa sú vyryté písmená B.F. (Bolgárom Falu – obec Bulhary), lemeš, ktorý znamená zamestnanie obyvateľstva a koruna o ktorej nevieme, čo znamená“. Na liste chýba odtlačok pečate.

Na základe uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že symbol, ktorý používala obec, nesie v sebe odkaz predkov. Je v ňom tá najhlbšia a najkrajšia myšlienka človeka žijúceho práve tu, kde v minulosti a aj donedávna bolo poľnohospodárstvo hlavným zdrojom obživy. Uvedené údaje nás oprávňujú konštatovať, že navrhovaný symbol je historicky i heraldicky veľmi výstižný a jeho návrh je plne opodstatnený a žiadúci.

Po obnovení samosprávy obcí v roku 1990, obce znovu pocítili potrebu prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky. Hoci sa tieto symboly zachovali len voľne sa vznášajúce v pečatnom poli, niet dôvodu, aby sme v nich nevideli erb. Tie obce, ktorým sa zachoval ich historický symbol, majú pri rozhodovaní sa o voľbe svojho symbolu zjednodušenú prácu. Obec Bulhary má svoju historickú pečať zachovanú a preto mohla byť graficky prenesená do erbového štítu, ktorého konečnú podobu schválila Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Erb obce Bulhary
V súlade s princípmi heraldiky je v červenom štíte strieborné sklonené a obrátené čerieslo, prevýšené zlatou trojlistou antickou, perlami zdobenou korunou.

Pečať obce Bulhary je okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kruhopisom OBEC BULHARY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka obce Bulhary pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8), červenej (1/8), bielej (1/8) a žltej (2/8). Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava obce Bulhary má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Krátka zástava obce Bulhary je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Bulhary predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Bulhary má podobu takmer štvorca, je výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu. Kombinovaná, alebo tiež „veľká koruhva“ obce Bulhary predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Bulhary má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Okrúhle pečiatky obce Bulhary ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.    

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 14:30
Utorok 08:00 - 14:30
Streda 08:00 - 14:30
Štvrtok 08:00 - 14:30
Piatok 08:00 - 14:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 47 43 81 772 
E-mail: bulhary@hotmail.com

Kalendár odvozu odpadu